WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Kabiny sekcyjne

KABINY SEKCYJNE

Opis techniczny

Prefabrykowana Kabina Sekcyjna STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o.

Konstrukcja kompletnej obudowy składa się z sześciu niezależnych elementów – 2-ch piwnic kablowych, 2-ch brył głównych oraz 2-ch płyt dachowych. Wszystkie elementy żelbetowe wykonywane są w przeznaczonym do tego miejscu, wykańczane i wyposażane w urządzenia elektryczne. Stopień wykończenia oraz wyposażenia uzależniony jest od wymagań zamawiającego. Bryła główna przeznaczona jest do montażu urządzeń i aparatury. Piwnice kablowe pełnią również role fundamentów. Dostęp do piwnicy możliwy jest za pomocą włazu umieszczonego w bryle głównej.

Geometria oraz forma obudowy Kabiny Sekcyjnej

Bryła główna (dwa prefabrykaty połączone ze sobą dłuższą ścianą)

dł./szer. – zewnętrzna bez ocieplenia: 5160/5940 mm
– wewnętrzna: 4920/5700 mm

dł./szer. – zewnętrzna z ociepleniem: 5400/6180 mm
wys. – zewnętrzna: 2950 mm
– wewnętrzna: 2800 mm

Piwnica kablowa (dwa niezależne prefabrykaty)

dł./szer. – zewnętrzna: 5120/2920 mm + 5120/2920 mm
– wewnętrzna: 4880/2680 mm + 4880/2680 mm
wys. – zewnętrzna: 900 mm
– wewnętrzna: 780 mm

Płyta dachowa (składa się z dwóch części)
dł./szer. – 5580/3180 mm + 5580/3180 mm

Elementy składowe obudowy Kabiny Sekcyjnej

Płyta dachowa
Płyta dachowa zaprojektowana jest jako swobodnie podparta na podkładkach z elastomeru umieszczonych na wszystkich krawędziach ścian kontenera. Wykonywana jest w postaci płyty żelbetowej o kształcie prostokątnym z ukształtowanym spadkiem w celu odprowadzenia wód opadowych. Wymiary zewnętrzne to 5580/3180 mm + 5580/3180 mm. Wykonana z betonu C30/37 i zbrojona dwukierunkowo stalą AIIIN (RB500). Płyta odlewana jest do góry dnem. W ściankach bocznych płyty dachowej, we wskazanych miejscach, montowane są przed betonowaniem kotwy montażowe (RD24/30) służące do zrywania z formy oraz transportu.
Na płytach żelbetowych dachu zastosowana jest nadbudowa, lekka konstrukcja stalowa pokryta blachą dachówko-podobną.

Bryła główna
Bryłę główną zaprojektowano w formie kontenera skrzyniowego o płycie dennej oraz czterech ścianach bocznych powiązanych ze sobą monolitycznie. Kontener montowany na prefabrykacie piwnicy kablowej. W ścianach kontenera głównego znajdują się otwory drzwiowe, wentylacyjne oraz otwory technologiczne i komunikacyjne. W płycie dennej znajdują się otwory technolo-giczne. Wymiary zewnętrzne kontenera to 5160/5940 mm. Grubość płyty dennej 150 mm, grubość ścian od 80 mm u szczytu formy do 115 mm przy płycie dennej.
Zwężenie ścian ku górze ułatwia zdjęcie kontenera z formy. W ścianach przewiduje się otwory drzwiowe i wentylacyjne. Drzwi wykonane z blachy zabezpieczone antykorozyjnie, ocieplone. Układ drzwi w ścianach i otworów technologicznych w płycie dennej uwarunkowany jest indywidualnymi preferencjami zamawiającego. Odlew kontenera wykonany z betonu C30/37. Ściany zbrojone dwukierunkowo z prętów stalowych AIIIN (RB500). Zbrojenie umieszczone w środku grubości ściany. U szczytu ściany zbrojenie zagęszczone w układzie pionowym. Zbrojenie płyty dennej siatką z prętów stalowych AIIIN (RB500). Dla ścian zewnętrznych przyjęto klasę ekspozycji XF1, dla podłogi XC3. W narożach ścian wmontowane zostaną kotwy montażowo-transportowe dolne RD 36/125. oraz górne RD 36/750. W celu przeniesienia obciążeń dynamicznych w czasie zwarcia łukowego zbrojenie połączone jest za pomocą spawania lub zgrzewania. Całość zbrojenia betonu jak również wyposażenie połączone jest ze sobą galwanicznie i uziemiane wg odrębnego projektu elektrycznego. Powierzchnie ścian kontenera pokryte zostaną tynkiem akrylowym. Istnieje możliwość wykonania kolorystyki obudowy wg indywidualnych wymagań klienta.

Piwnica kablowa
Piwnica kablowa pełniąca również funkcję fundamentu zaprojektowana jako skrzynia żelbetowa wysokości 900 mm o podstawie (płycie fundamentowej) oraz czterech ścianach bocznych. W ścianach przewidziano otwory technologiczne na przejścia kablowe. Płyta denna bez otworowania. Wymiary zewnętrzne piwnicy kablowej to 5120 x 2920 mm + 5120 x 2920 mm, wysokość 900 mm, grubość płyty 120 mm. Grubość ścianek bocznych od 100 do 120 mm. Głębokość posadowienia piwnicy kablowej 800 mm względem poziomu utwardzonego gruntu. Piwnica kablowa wykonana z betonu C30/37 zbrojona dołem dwukierunkowo siatką z prętów ze stali AIIIN (RB500). Dodatkowe zbrojenie górne zaprojektowano jako miejscowe w celu wzmocnienia mocowania kotew montażowo-transportowych RD30/72 (kotwy podwójne od góry i od spodu płyty). Klasa ekspozycji XA1. Stopień mrozoodporności betonu F25. W ściankach bocznych wykonane zostaną otwory o stosownych średnicach, przystosowane do montażu przepustów kablowych wielokrotnego użytku typu Roxtec. Zewnętrzne powierzchnie ścian pokryte są odpowiednimi środkami zapewniającymi wodoszczelność oraz olejoszczelność.

Posadowienie na gruncie
Całość może zostać posadowiona na gruncie o nośności minimum 100 kPa. Maksymalne naprężenia pod szerokością posadowienia ścian tj. na szerokości ok. 50 cm płyty pod każdą z ścian wynoszą nie więcej niż 70 kPa. Minimalna głębokość posadowienia pod powierzchnią terenu wynosi 0,80 m na gruntach niespoistych takich jak piaski, żwiry, pospółki. W przypadku gruntów spoistych głębokość posadowienia musi zostać zwiększona do głębokości przemarzania w danym rejonie tj. od 0,80 m do 1,40 m lub grunt ten musi zostać wymieniony na niespoisty do głębokości przemarzania plus minimum 10 cm. Proponuje się podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczaną warstwami po ok. 30 cm do ID>0,45. Piwnicę kablową należy posadowić na podlewce z chudego betonu odpowiednio wypoziomowanej. Podlewka grubości ok. 10 cm z betonu B15 pasem po obwodzie kontenera na szerokości ok. 60-70 cm lub na całej powierzchni piwnicy kablowej. W środkowej części kontenera dopuszcza się pozostawienie gruntu nieznacznie zaniżonego względem wypoziomowanej opaski (zaniżenie ok. 1,0 cm). Dopuszcza się posadowienie kontenera w inny sposób zgodny z zasadą przekazywania obciążenia na grunt przez ściany a nie w środku płyty. Niedopuszczalne jest posadowienie kontenera na środkowej części płyty dennej, może to doprowadzić do jej pęknięcia (nie przewidziano górnego zbrojenia) jak również trudności w poprawnym wypoziomowaniu go lub różnicy osiadania co może doprowadzić do utraty pionowości ścian. W czasie posadawiania piwnicy kablowej należy wykonać uziom otokowy wg właściwego projektu elektrycznego.

Wytyczne wykonania, podnoszenia, transportu oraz montażu obudowy kabiny sekcyjnej

Wykonawstwo
Poszczególne elementy kabiny wykonywane są na formach stalowych, zbrojone a następnie betonowane w pozycji odwróconej. Do produkcji ww. elementów należy stosować beton C30/37 oraz stal AIIIN (RB500). Ważne jest bardzo staranne zagęszczenie betonu tak by zminimalizować powstawanie porów. Elementy powinny pozostawać w miejscu dojrzewania do czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości transportowej F=20 MPa.

Podnoszenie, składowanie i transport
Elementy obudowy kabiny należy podnosić przy pomocy dźwigu o nośności dostosowanej do ciężaru prefabrykatów. Do transportu i podnoszenia należy stosować haki gwintowane wmontowane w poszczególne elementy. Nie należy zmieniać lokalizacji haków transportowych, ponieważ może to wpłynąć na statykę danego elementu i w konsekwencji doprowadzić do jego zniszczenia. Elementy obudowy składować należy na terenie płaskim, utwardzonym.

Opis montażu
Należy zwrócić szczególnie uwagę na moment odrywania prefabrykatów z szalunków. Czynność tę należy wykonywać wyjątkowo delikatnie w celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia prefabrykatu. Montaż niesie ze sobą małe ryzyko uszkodzenia prefabrykatów poprzez poderwanie go jednak mimo tego należy zachować szczególną ostrożność gdyż w przypadku uderzenia jednym o drugi może nastąpić ich uszkodzenie lub wyrwanie uchwytów montażowych w wyniku czego może dojść do zniszczenia prefabrykatów. Piwnicę kablową należy posadowić w wykopie na wcześniej przygotowanej, wypoziomowanej podbudowie. Na górne płaszczyzny ścianek bocznych należy nanieść elastyczną masę przeciwwilgociową zabezpieczającą styk z bryłą główną. Na górnej powierzchni ścian bocznych bryły głównej przymocować podkładki elastomerowe o gr. 15 mm. Na podkładkach umieścić płytę dachową.

Zasady bezpieczeństwa
Wykonanie prefabrykatów w wytwórni powinno być prowadzone pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Zbrojenie oraz montaż uchwytów montażowych podlega odbiorowi przez ww. kierownika. Uchwyty montażowe zastosowane do prefabrykatów muszą posiadać wszystkie odpowiednie atesty zgodnie z przepisami szczegółowymi. Dopuszcza się zastosowanie innych niż przyjęte w projekcie uchwytów montażowych z zachowaniem ich nośności odpowiednio do masy prefabrykatów. Nie dopuszcza się zmiany miejsc montażu uchwytów w prefabrykatach gdyż może to doprowadzić do zmiany schematu statycznego a w rezultacie do zniszczenia formy. Montaż prefabrykatów musi odbywać się pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Dopuszcza się montaż obiektu po uprzednim uzyskaniu niezbędnego wymaganego pozwolenia.

Obciążenia konstrukcji – Normy
-PN – 77/ B – 02011/Az1 2009
Obciążenie wiatrem, Obciążenia w obliczeniach statycznych
-PN – 80 / B – 002010/Az1:2006
Obciążenie śniegiem
-PN – 81 / B – 03020
Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN – 87 / B – 03002:1999
Konstrukcje murowe
-PN – 82 / B – 02001
Obciążenie stałe
-PN – 82 / B – 02003
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
-PN – 81 / B – 03150
Konstrukcje z drewna

-PN-B-03264:1999/2002
Konstrukcje betonowe
-PN – 80 / B – 01800 – do 01814
Zabezpieczenia antykorozyjne
-PN – EN ISO 6946 / 1999
Izolacyjność termiczna ścian
-PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne
i projektowanie
-PN-B-03207:2002/Az1
Konstrukcje stalowe, Konstrukcje z kształto-wników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie
-PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania
i odbioru.

Główne korzyści jakie możemy czerpać dzięki zastosowaniu prefabrykowanych obudów Kabin Sekcyjnych:

  • Innowacyjna technologia produkcji, która znacząco wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie obudowy.
  • Szybki i łatwy montaż, czas montażu prezentowanych Kabin Sekcyjnych wynosi około 12 godzin.
  • Możliwość demontażu i przeniesienia obiektu.
  • Kabiny posiadają podpiwniczenie, które umożliwia łatwe wprowadzenie kabli oraz swobodne podłączenie aparatury poprzez otwory w podłodze bryły głównej.
  • Zastosowanie wysokiej klasy betonu samozagęszczalnego SCC klasy C 30/37, który swoją wytrzymałości znacznie przewyższa stosowane do tej pory materiały do produkcji kabin sekcyjnych.
  • Możliwość zastosowania szerokiej gamy przepustów kablowych wielokrotnego użytku np. Roxtec, Hauff-Technik, gwarantujących szczelność i bezpieczeństwo w przedziale kablowym.
  • Dostępne 68 brył o różnych wymiarach, umożliwia dowolną konfigurację Kabiny Secyjnej na etapie projektowym.
  • Technologia produkcji zapewnia niesamowitą spójność, umożliwia instalowanie obudów w niewielkiej odległości od torowiska.