WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

RODO – Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Strunobet-Migacz Sp. z o.o., z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski, informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Strunobet-Migacz Sp. z o.o., z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski, e-mail: biuro@strunobet.pl
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, lecz kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@strunobet.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Strunobet-Migacz Sp. z o.o., ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami, marketing bezpośredni naszych usług, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd)
4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
b. przez czas, w którym Strunobet-Migacz Sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań lub obowiązków prawnych
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych
6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
e. prawo przenoszenia danych;
f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do świadczenia usług.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.