WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Żerdzie wirowane typu E

ŻERDZIE WIROWANE TYPU E

Asortyment produkowanych żerdzi wirowanych przez firmę StrunobetMigacz Sp. z o. o. jest bardzo szeroki. Obejmuje na dzień dzisiejszy ponad 70 pozycji. W podziale długościowym są to wyroby od 9 m do 18 m z podziałem co 1,5 m nośnością żerdzi wirowanych E od 2,5 kN do 35 kN, oraz żerdzi dużych wytrzymałości Edw w podziale długościowym od 12 m do 21m z podziałem co 3 m, nośnością od 30 kN do 50 kN. Wszyskie żerdzie wirowane charakteryzuje ta sama stożkowartość wynosząca 15mm/1m. Produkcję żerdzi wirowanych zakład rozpoczął w 2001 roku i w roku 2002 uzyskał Aprobatę Techniczną ITB AT15-5733/2002 Żerdzie wirowane z betonu sprężonego E, EK, EO, EOP. Po wprowadzeniu w roku 2008 w Polsce normy zharmonizowanej PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu maszty i słupy, uzyskano na te wyroby Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Żerdzie typu E obecnie są produkowane zgodnie z wyżej cytowaną normą i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności i oznaczane znakiem CE.
Uzupełnieniem oferty dla żerdzi jest gama elementów ustojowych – począwszy od belek typu B60, B80, B90, B100, B150 poprzez płyty ustojowe U85 i U130 a kończąc na prefabrykowanych ustojach typu FP z płytami o szerokościach 120, 160 i 200 cm. Do każdego rodzaju fundamentu dołączane są odpowiednie zestawy obejm do przytwierdzania ustojów do trzonu słupa.

● E-type spun concrete poles
E-type spun concrete poles

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CPD-1488-0154/Z

Strunobetonowe żerdzie energetyczne typu E produkowane są z betonu klasy C40/50, oznaczane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności. Żerdzie energetyczne typu E znajdują zastosowanie jako podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, nasłupowych stacji transformatorowych, jako konstrukcje wsporcze elektrycznej trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej, wież odgromowych, radiowych i innych konstrukcji wsporczych. Jako najważniejsze parametry techniczne należy wymienić: mrozoodporność, projektowany okres użytkowania  50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XF2 wg normy PN-EN 206-1:2003

Parametry techniczne żerdzi typu E