WYROBY DLA ELEKTROENERGETYKI I TELETECHNIKI
STRUNOBET - PRODUCTS FOR ELECTRICAL POWER ENGINEERING

ul. Kolejowa 1
49-340 Lewin Brzeski

Seria słupów strunobetonowych dla jedno i dwutorowych linii 100kV

SŁUPY STRUNOBETONOWE DLA LINII 100kV

Kolejnym nowym produktem naszej firmy jest wąskotrzonowy strunobetonowy słup linii WN 110kV. Jest to owoc wielomiesięcznych prac doświadczonych projektantów, będący spełnieniem ambitnych planów zarządu spółki oraz restrykcyjnych wymagań nowych norm i potrzeb rynku. Przeprowadzone badania innowacyjnego produktu potwierdzają założenia projektowe.

Przedstawiona poniżej seria słupów dedykowana jest na nowe oraz modernizowane linie wysokich napięć. Sposób połączenia słupa z fundamentem daje możliwość szybkiego montażu szczególnie na liniach modernizowanych lub w pobliżu linii działa-jących. Innowacyjne, ukryte połączenie poprzecznika ze słupem, będące rozwiązaniem opatentowanym daje duże udogodnienia dla tej serii słupów: skrócony czas montażu, możliwość szybkiej wymiany stalowego poprzecznika nawet po kilkudziesięciu latach eksploatacji, jak również daje możliwość wymiany poprzecznika na mocniejszy celem powiększenia przekroju przewodów przesyłowych. Ponadto niska masa zaprojektowanych poprzeczników, mała ilość elementów składowych daje niższe niż dotąd koszty budowy trwałej i solidnej linii przesyłowej. Maleją znacznie również koszty konserwacji, gdyż trzon strunobetonowy nie wymaga takich działań. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami zarówno inwestorów jak i biura projektowe.

Opracowany katalog przedstawia słupy o strunobetonowych żerdziach wirowanych, przeznaczone do budowy jednotorowych/dwutorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV. Słupy przedstawione w tym katalogu można zastosować zarówno w nowobudowanych liniach jak i do przebudowy istniejących linii wybudowanych z wykorzystaniem typowych stalowych serii słupów 110 kV jak np. S12, S24, Sc185, B2 oraz na konstrukcjach betonowych serii SBO.

Rozwiązania konstrukcyjne słupów zostały opracowane przy ścisłej współpracy specjalistów z firmy Strunobet-Migacz i Energoprojekt-Kraków. Przedstawione konstrukcje zawierają nowatorskie rozwiązania techniczne zgłoszone do ochrony prawnej w urzędzie patentowym RP.

Innowacyjność rozwiązań

Połączenie poprzeczników słupów z trzonem żerdzi wirowanej zaprojektowano jako nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie techniczne zapewniające ograniczenie masy poprzeczników, a jednocześnie pozwalające na uzyskanie wymaganej wytrzymałości połączenia. Rozwiązanie to zostało przebadane w laboratorium Politechniki Wrocławskiej, a próby wykazały, że wartości obciążeń niszczących przekraczają wartości obciążeń projektowych. Rozwiązanie to ze względu na swoje nowatorstwo i oryginalność zostało zgłoszone do ochrony prawnej w urzędzie patentowym RP.

Normy

Słupy przedstawione w niniejszym katalogu zostały zaprojektowane zgodnie z normami:

PN-EN 50341-1:2005
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu z przemiennego powyżej 45 kV, Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.”

PN-EN 50341-3-22:2010
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV, Cześć 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN50341-3-22-2001”

PN-EN 12843:2008
„Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy”

PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod3: „Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”

PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod3: „Projektowanie konstrukcji stalowych
Część 1-8: Projektowanie węzłów”

PN-B 03322:1980
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Fundamenty konstrukcji wsporczych – Obliczenia statyczne  i projektowanie”

Przewody

przewody fazowe AFL-6 240 mm 2 lub opcjonalnie 408- AL1F/34-UHST przewody odgromowe AFL-1,770 mm 2 lub opcjonalnie AFL-1,795 mm 2 (lub odpowiadające im przewody OPGW)

Łańcuchy izolatorowe

Dla słupów ujętych w niniejszym katalogu przewidziano zastosowanie łańcuchów izolatorowych z zastosowaniem izolatorów porcelanowych lub kompozytowych.

Charakterystyka słupów

Słupy będące przedmiotem niniejszego katalogu zostały zaprojektowane jako słupy o trzonach z żerdzi wirowanych oraz poprzecznikach ze stali ocynkowanej.

Fundamenty

Dla każdego typu słupa przygotowano fundamenty dla gruntów o dobrej i słabej nośności. Przewidziano zastosowanie fundamentów studniowych oraz palowych:

Warunki stosowania

Seria słupów strunobetonowych dla linii jednotorowych

Typy słupów

SŁUPY JEDNOTOROWE

P1 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
P2 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
(przęsła zmniejszone)
M3 – słup mocny dla kąta załomu 180°-150°
M6 – słup mocny dla kąta załomu 150°-120°
M9 – słup mocny dla kąta załomu 120°-90°
K – słup krańcowy dla kąta załomu 0°-20°

Seria słupów strunobetonowych dla linii dwutorowych

Typy słupów

SŁUPY DWUTOROWE

P1 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
P2 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
(przęsła zmniejszone)
M3 – słup mocny dla kąta załomu 180°-150°
M6 – słup mocny dla kąta załomu 150°-120°
M9 – słup mocny dla kąta załomu 120°-90°
K – słup krańcowy dla kąta załomu 0°-20°

Nowa seria słupów strunobetonowych dla linii 100kV

Zalety

  • Wąski gabaryt konstrukcji,
  • Ograniczenie oddziaływania na krajobraz tak w miastach jak i poza zabudową,
  • Odporność na kradzież i dewastacje,
  • Trudność wejścia na konstrukcję dla osób niepowołanych (gdy nie są zamontowane drabiny stałe),
  • Odporność na ewentualne odkształcenia gruntu,
  • Możliwość stosowania w zastępstwie starych serii słupów np. SBO, S12, SC.

Zastosowanie do budowy linii 110 kV konstrukcji wsporczych wykorzystujących żerdzie wirowane jest odpowiednią alternatywą dla budowy linii wszędzie tam gdzie występują trudności z uzgodnieniem trasy linii i z uzyskaniem „prawa drogi”, a także tam gdzie potrzebna jest linia nie wymagająca obsługi eksploatacyjnej przez wiele lat.
Sprawdzone w wieloletniej eksploatacji w liniach SN konstrukcje wsporcze firmy Strunobet-Migacz są świetnym dowodem na trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych naszej firmy.