Menu

SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110kV

SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110kV:

Kolejnym nowym produktem naszej firmy jest wąsko trzonowy strunobetonowy słup linii WN 110kV. Jest to owoc wielomiesięcznych prac doświadczonych projektantów, będący spełnieniem ambitnych planów zarządu spółki oraz restrykcyjnych wymagań nowych norm i potrzeb rynku. Przeprowadzone badania innowacyjnego produktu potwierdzają założenia projektowe.

Przedstawiona poniżej seria słupów dedykowana jest na nowe oraz modernizowane linie wysokich napięć. Sposób połączenia słupa z fundamentem daje możliwość szybkiego montażu szczególnie na liniach modernizowanych lub w pobliżu linii działających. Innowacyjne, ukryte połączenie poprzecznika ze słupem, będące rozwiązaniem opatentowanym daje duże udogodnienia dla tej serii słupów: skrócony czas montażu, możliwość szybkiej wymiany stalowego poprzecznika nawet po kilkudziesięciu latach eksploatacji, jak również daje  możliwość  wymiany  poprzecznika  na  mocniejszy  celem  powiększenia przekroju przewodów przesyłowych. Ponadto niska masa zaprojektowanych poprzeczników,  mała  ilość  elementów  składowych  daje  niższe  niż  dotąd koszty budowy trwałej i solidnej linii przesyłowej. Maleją znacznie również koszty konserwacji, gdyż trzon strunobetonowy nie wymaga takich działań. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami zarówno inwestorów jak i biura projektowe.

Opracowany katalog przedstawia słupy o strunobetonowych żerdziach wirowanych,  przeznaczone  do  budowy  jednotorowych/dwutorowych  elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV. Słupy przedstawione w tym katalogu można zastosować zarówno w nowobudowanych liniach jak i do przebudowy istniejących linii wybudowanych z wykorzystaniem typowych stalowych serii słupów 110 kV jak np. S12, S24, Sc185, B2 oraz na konstrukcjach betonowych serii SBO.

Rozwiązania  konstrukcyjne  słupów  zostały  opracowane  przy  ścisłej  współpracy specjalistów z firmy Strunobet-Migacz i Energoprojekt-Kraków. Przedstawione  konstrukcje  zawierają  nowatorskie  rozwiązania  techniczne  zgłoszone do ochrony prawnej w urzędzie patentowym RP.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomościWyrażam zgodę na otrzymywanie od Strunobet-Migacz Sp. z o. o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych oraz oświadczam, że zapoznałem się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych.

INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Połączenie poprzeczników słupów z trzonem żerdzi wirowanej zaprojektowano jak  nowoczesne  i  innowacyjne  rozwiązanie  techniczne  zapewniające  ograniczenie masy poprzeczników, a jednocześnie pozwalające na uzyskanie wymaganej wytrzymałości połączenia. Rozwiązanie to zostało przebadane w laboratorium Politechniki Wrocławskiej, a próby wykazały, że wartości obciążeń niszczących przekraczają wartości obciążeń projektowych. Rozwiązanie to ze względu na swoje nowatorstwo i oryginalność zostało zgłoszone do ochrony prawnej w urzędzie patentowym RP.

NORMY

Słupy przedstawione w niniejszym katalogu zostały zaprojektowane zgodnie z normami:

 •   PN-EN 50341-1:2005
  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego  powyżej 45 kV, Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.”
 •   PN-EN 50341-3-22:2010
  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu  przemiennego powyżej 45 kV, Cześć 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN50341-3-22-2001”
 •   PN-EN 12843:2008
  „Prefabrykaty z betonu – Wieże i słupy”
 •   PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod3:
  „Projektowanie konstrukcji stalowych

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”

 •   PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod3:
  „Projektowanie konstrukcji stalowych

Część 1-8: Projektowanie węzłów”

 •   PN-B 03322:1980
  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne- Fundamenty konstrukcji wsporczych – Obliczenia statyczne  i projektowanie”

PRZEWODY

 •   przewody fazowe AFL-6 240 mm 2 lub opcjonalnie 408-AL1F/34-UHST
 •   przewody odgromowe AFL-1,770 mm 2 lub opcjonalnie AFL-1,795 mm 2 (lub odpowiadające im przewody OPGW)

ŁAŃCUCHY IZOLATOROWE

Dla słupów ujętych w niniejszym katalogu przewidziano zastosowanie łańcuchów izolatorowych z zastosowaniem izolatorów porcelanowych lub kompozytowych.

CHARAKTERYSTYKA SŁUPÓW

Słupy będące przedmiotem niniejszego katalogu zostały zaprojektowane jako słupy o trzonach z żerdzi wirowanych oraz poprzecznikach ze stali ocynkowanej.

TYPY SŁUPÓW

SŁUPY JEDNOTOROWE

 •   P1 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
 •   P2 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178° – przęsła zmniejszone
 •   M3 – słup mocny dla kąta załomu 180°-150°
 •   M6 – słup mocny dla kąta załomu 150°-120°
 •   M9 – słup mocny dla kąta załomu 120°-90°
 •   K – słup krańcowy dla kąta załomu 0°-20°

jednotorowy

SŁUPY DWUTOROWE

 •   P1 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178°
 •   P2 – słup przelotowy dla kąta załomu 180°-178° – przęsła zmniejszone
 •   M3 – słup mocny dla kąta załomu 180°-150°
 •   M6 – słup mocny dla kąta załomu 150°-120°
 •   M9 – słup mocny dla kąta załomu 120°-90°
 •   K – słup krańcowy dla kąta załomu 0°-20°

dwutorowy