Strunobetonowe żerdzie wirowane

żerdzie wirowane

Asortyment produkowanych żerdzi wirowanych przez firmę Strunobet-Mi­gacz Sp. z o.o. jest bardzo szeroki. Obej­muje na dzień dzisiejszy ponad 80 pozycji. W podziale długościowym są to wyroby od 9 do 18 m co 1,5m. oraz nośności żerdzi wirowanych E od 2,5 kN do 35 kN. Średnice wierzchołkowe żerdzi od 150 mm i 173 mm do 308 mm co 45 mm w za­leżności od siły wierzchołkowej, długości i rodzaju wykonania. Wszystkie żerdzie wirowane charakteryzuje ta sama stożko­wartość wynosząca 15mm/1m.

E deklaracja właściwości użytkowych.  Maszty i słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu E, żelbetowe typu ŻN

Strunobetonowe żerdzie energetyczne typu E produkowane są z betonu klasy C40/50, oznaczane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek według systemu 2+ atestacji zgodności. Żerdzie energetyczne typu E znajdują zastosowanie jako podpory dla napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, nasłupowych stacji transformatorowych, jako konstrukcje wsporcze elektrycznej trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej, masztów odgromowych, radiowych i innych konstrukcji wsporczych. Jako najważniejsze parametry techniczne należy wymienić: mrozoodporność, projektowany okres użytkowania 50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XF1 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Uzupełnieniem oferty dla żerdzi jest gama elementów ustojowych – począwszy od belek typu B60, B80, B90, B100, B150 poprzez płyty ustojowe U85 i U130 a koń­cząc na prefabrykowanych ustojach typu FP z płytami o szerokościach 120, 160 i 200 cm. Do każdego rodzaju fundamentu dołączane są odpowiednie zestawy obejm do przytwierdzania ustojów do trzonu słupa.


© 2011 STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski
Polityka cookies
iXXL Studio